Formulář pro uplatnění reklamace

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: inglotcosmetics.cz

Společnost: Seventeen Cosmetics Retail s.r.o

Se sídlem: Točitá 285, 251 62 Svojetice

IČ: 24289591

DIČ: CZ24289591  

E-mailová adresa: info@inglotcosmetics.cz

Telefonní číslo: +420 777 435 303

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon:

E-mail:

číslo objednávky (uvedeno na faktuře):

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne _ _ . _ _ . _ _ _ _ jsem ve Vašem obchodě vytvořil(a) objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (oprava, výměna, popř. jiný způsob…):

…………………………………………….., Dne ………………………………………

______________________________________

Podpis spotřebitele

Seznam příloh:

________________________________________________________

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

**********************************

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Nasledujte nás na Facebooku